ALGEMENE VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop,elke offerte en elke factuur. Deze voorwaarden zijn geacht gekend te zijn en aanvaard door de koper, ook indien zij tegenstrijdig zijn met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Alle overeenkomsten die van onderstaande voorwaarden afwijken kunnen ons slechts verbinden voor zover deze door ons schriftelijk als bindend zijn erkend, en gelden uitsluitend voor de daarop betrekking hebbende transactie. Al onze verlichtingsarmaturen worden normaal uitgevoerd overeenkomstig de normen toepasselijk in België. Voor eventueel wederuitvoer naar andere landen dient u ons daaromtrent te raadplegen of dit bij de bestelling te vermelden.

2. De door ons opgegeven leveringstermijnen, zoals ondermeer deze vermeld in onze catalogi en prijslijsten, hebben slechts een indicatieve waarde en zijn derhalve zonder waarborg noch verbintenis van onzentwege. Zij kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding, wegens laattijdige levering, wettigen. Levering buiten de gestelde termijn kan slechts in wederzijds akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een order tot gevolg hebben. Overschrijding van eventueel opgegeven leveringstermijnen geeft de koper geen recht op ontbinding van het contract en/of schadevergoeding.

3.Elk geval van overmacht zoals stakingen, blokkades, lock-out, stiptheidsacties, bevelen van de overheid, transportonderbrekingen, defecten aan machines, tekortkomingen vanwege leveranciers, onlusten, brand, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde oorzaken, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. Indien de levering aan de overeengekomen term en voorwaarden onmogelijk wordt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te annuleren zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

4. De bevoegdheid van agenten, reizigers en andere verkopers is beperkt tot het verlenen van bemiddeling bij het afsluiten van overeenkomsten. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat zij niet bevoegd zijn de vennootschap op welke wijze dan ook rechtens te binden. De vennootschap erkent geen verplichtingen die niet schriftelijk door de directie of door een gemachtigde bediende voor de vennootschap zijn aangegaan.

5. Indien na het sluiten van overeenkomsten met ons, wijzigingen optreden in de prijzen van de door ons in te kopen goederen, hetzij door loonsverhogingen hetzij door koersveranderingen hetzij welkdanige andere oorzaak ook, zijn wij gerechtigd onze prijzen aan te passen met vermelding van de oorzaak.

6. De vennootschap waarborgt de koper niet tegen aanspraken met betrekking tot de geleverde goederen wegens inbreuken op eventuele octrooien, merken of andere rechten van derden. De koper vrijwaart de vennootschap tegen alle vorderingen van derden wegens inbreuk op octrooien of merken door goederen die de vennootschap op speciale aanwijzing of specificatie van de koper heeft gefabriceerd. Bij offertes voor speciale bestellingen of kleine hoeveelheden wordt de prijs afzonderlijk vermeld.

7. Alle prijzen gelden inclusief verpakking doch exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringen zijn franco vanaf €1.000,00 en indien de levering beperkt is tot België. Voor leveringen naar het buitenland worden transport- en andere kosten berekend volgens de op dat moment geldende voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke bepaling reizen de goederen op risico van de koper zelfs als de kosten van het vervoer ten onze laste zijn.

8. De koopwaar wordt geacht, voor het vertrek, in onze magazijnen te zijn goedgekeurd. In elk geval worden klachten inzake de conformiteit van de geleverde goederen met de bestelling of de afleveringsbon en klachten inzake zichtbare gebreken van de geleverde goederen niet meer aanvaard vanaf de 8ste werkdag na levering van de goederen, ook al heeft de koper op de afleveringsbon de vermelding “voorbehouden”, “sous réserve” of een soortgelijke vermelding aangebracht. Klachten dienen steeds per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel te worden gericht. Wij aanvaarden geen enkele retourzending zonder onze voorafgaande instemming. Ingeval wij met de retourzending hebben ingestemd, moeten de goederen in hun oorspronkelijke staat en steeds vrachtvrij aan ons adres geschieden. Dit houdt nooit erkenning van aansprakelijkheid in. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen. Wij behouden ons het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

9. Elke garantie met betrekking tot de geleverde goederen vervalt, indien de koper de gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd of de goederen niet met de vereiste zorg of niet in overeenstemming met het gebruik waartoe ze normaliter bestemd zijn, heeft behandeld of onderhouden. De specificaties en eigenschappen van de goederen zijn enkel geldig in de originele toestand van de levering. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard wanneer de goederen enige transformatie zouden ondergaan. Onze aansprakelijkheid is in elke geval uitgesloten wanneer eventuele schade zou zijn veroorzaakt door een samenloop van een gebrek in de goederen en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

10. Geringe afwijkingen, in de handel gebruikelijk, betreffende grootte, kleur, kwaliteit en speciale uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot het neerleggen van klacht vanwege de koper. Omruiling of vervanging van goederen die niet verkocht werden is uitgesloten.

11. Vorderingen wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 2 maanden na ontdekking van de gebreken worden ingesteld (conventionele vaststelling van de korte periode waarin de koper zich in rechte dient te voorzien). Onze verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 1 jaar vanaf de levering. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen. Wij behouden ons het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

12. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst, zijn de facturen steeds betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Bestellingen tot €1.000,00 dienen netto contant te worden betaald. Facturen welke niet betaald zijn op hun vervaldatum worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een rente, gelijk aan 10%. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van €100,00 en een maximum van €2.500,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd de toepassing van de bovenstaande renteclausule. Werden termijnen van betaling gegeven of wissels ondertekend, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welk contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zo één termijnbetaling niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet werd betaald op de vervaldag.

13. Komt de koper in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (o.a. betaling), dan kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel onze verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien. Onze wilsuitdrukking hiertoe per aangetekend schrijven zal volstaan. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij het recht onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In alle gevallen waar een contract wordt onderbroken en/of ontbonden lastens de koper, is laatstgenoemde van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan ons verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 40% van de contractwaarde.

14. Onverminderd het risico dat in hoofde van de koper gevestigd is met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht over de geleverde goederen voor tot aan hun volledige betaling. In geval van wanbetaling is de koper ertoe gehouden de nog aanwezige goederen terug te zenden bij de eerste sommatie daartoe. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op onze goederen te zijnen laste. De betaalde voorschotten blijven in voorkomend geval verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij de wederverkoop.

15. Al onze facturen zijn betaalbaar in de aangeduide munt. Wanneer de betaling in een vreemde munt geschiedt zal de omzetting berekend worden aan de hoogste koers van de dag van de datum van de factuur of van de datum van betaling.

16. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons afgesloten contracten en op alle facturen. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Kortrijk of het Vredegerecht te Izegem.