Privacy Statement

Lign BVBA, gevestigd aan Slabbaardstraat-Noord 88, 8870 Izegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lign.be
Slabbaardstraat-Noord 88
8870 Izegem
+32 (0)51 30 25 13

Valerie Scherrens is de Functionaris Gegevensbescherming van Lign BVBA, te bereiken via lign@lign.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lign BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze websites en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lign@lign.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lign BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Lign BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lign BVBA) tussen zit.

Lign BVBA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lign BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia, adres en e-mail > Zolang u een zakelijke relatie onderhoudt met Lign BVBA > Het afhandelen van uw betaling, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Na het eindigen van de zakelijke relatie worden de gegevens nog bewaard zolang de wettelijke termijn van de Nederlandse Belastingdienst dit vereist. Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Lign BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lign BVBA gebruikt op hun websites cookies om:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lign BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lign@lign.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Voeg een kopie, scan of foto van het document toe. Zodra wij je identiteit gecontroleerd hebben, vernietigen wij deze kopie. Je mag je rijksregisternummer, handtekening en foto afschermen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lign BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lign BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lign@lign.be.

Lign
SLABBAARDSTRAAT NOORD 88 8870 Izegem
TEL +32(0)51 30 25 13
E-Mail lign@lign.be